Skip to content

Algemene  Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Dagjeuit

Vennootschap onder firma Dagjeuit (hierna: Dagjeuit) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75616939 en is gevestigd (postadres) aan Grote Markt 41 E (4811XP) te Breda.

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Klant tot het verrichten van Diensten door Dagjeuit.
 3. Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf die diensten aan Klant aanbiedt via de Website.
 4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
 6. Diensten: het bemiddelen middels de website van Dagjeuit bij het tot stand komen van een Overeenkomst tussen tussen Klant en Aanbieder en het faciliteren van activiteiten in eigen beheer en een smashroom waarin activiteiten kunnen worden uitgevoerd.
 7. Dagjeuit: de dienstverlener die Diensten aanbiedt aan Klant en/of de aanbieder van Producten zijnde (digitale) cadeaukaarten.
 8. Klant: het Bedrijf dat of de Consument die Dagjeuit heeft aangesteld, projecten aan Dagjeuit heeft verleend voor Diensten die door Dagjeuit worden uitgevoerd, of waaraan Dagjeuit een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan, dan wel een Overeenkomst op afstand aangaat met Dagjeuit. 
 9. Overeenkomst: elke (koop)Overeenkomst (op afstand) en andere verplichtingen tussen Klant en Dagjeuit, alsmede voorstellen van Dagjeuit voor Diensten die door Dagjeuit aan Klant worden verstrekt en die door Klant worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Dagjeuit waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 10. (Digitale) Producten: de Producten die door Dagjeuit worden aangeboden zijn zowel fysieke als digitale cadeaukaarten waaraan een saldo is gekoppeld tussen de 10 en 150 euro, welke waarde is opgeslagen in de centrale administratie van Dagjeuit.
 11. Saldo: het saldo van het resterende tegoed.
 12. Tegoed: de geldswaarde van maximaal EUR 150,00 die is gekoppeld aan (de unieke code van) Dagjeuit en in de centrale rekeningsadministratie van Dagjeuit is opgeslagen, waarmee de Klant ten laste van het in de centrale rekeningsadministratie opgeslagen Saldo zaken kan aanschaffen.
 13. Website: de Website van Dagjeuit waarmee Klant gebruik kan maken van de aangeboden diensten van Aanbieder(s) en/of Dagjeuit.

 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Dagjeuit, elke Overeenkomst tussen Dagjeuit en Klant en op elke dienst die door Dagjeuit wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Dagjeuit aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Dagjeuit is overeengekomen. 
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Klant.
 5. De algemene voorwaarden van Klant zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Dagjeuit niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod 

 1. Alle door Dagjeuit gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 
 2. Dagjeuit is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, indien Klant een boeking heeft geplaatst, of doordat Klant het verschuldigd bedrag heeft voldaan. Niettemin heeft Dagjeuit het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Klant om een voor Dagjeuit gegronde reden te weigeren.

  3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 4. Oplevertijden in het aanbod van Dagjeuit zijn in beginsel indicatief en geven Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod c.q. Overeenkomst van Dagjeuit heeft aanvaard door een boeking te plaatsen, dan wel het verschuldigde bedrag heeft voldaan. 
 2. Een Aanbod kan door Dagjeuit gedaan worden via de Website, per email of telefonisch. Indien Klant het Aanbod heeft aanvaard door (online) een Overeenkomst te sluiten met Dagjeuit, zal Dagjeuit de Overeenkomst met Klant schriftelijk, althans per e-mail bevestigen. 
 3. Dagjeuit heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. 
 4. Dagjeuit is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen
 5. Elke Overeenkomst die met Dagjeuit wordt aangegaan of een project dat door Klant aan Dagjeuit wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Dagjeuit is verbonden.
 6. Het herroepingsrecht van Klant zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. 
 7. Klant zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Dagjeuit met toestemming van Klant reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Klant ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht. 
 8. In geval van fysieke Producten heeft Klant zijnde een Consument het recht om binnen de wettelijke termijn van 14 dagenhaar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product in de originele staat en verpakking aan Dagjeuit retourneren. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Klant. Indien Klant het Product verzilvert gedurende de wettelijke herroepingsperiode, doet Klant uitdrukkelijk afstand van het herroepingsrecht.
 9. Voor Klant zijnde een Consument is het herroepingsrecht uitgesloten bij de aankoop van Digitale Producten, indien Klant zijnde een Consument hier uitdrukkelijk van af ziet. 
 10. De Overeenkomst inzake de verkoop van (Digitale) Producten is niet persoonlijk en overdraagbaar. De Klant en/of de gebruiker van het Product die het Product overdraagt aan een derde is ervoor verantwoordelijk de nieuwe gebruiker op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.
 11. Dagjeuit is gerechtigd de bezitter van het Product als gerechtigde tot het Saldo te beschouwen. Dagjeuit is  niet verplicht te controleren of de betreffende persoon het bezit van het Product rechtmatig heeft verkregen.

 

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Dagjeuit van Klant verkrijgt.
 2. Zowel Klant als Dagjeuit kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Klant.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Klant onverlet voor zover Dagjeuit ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Klant dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4.Klant zijnde een Consument kan de Overeenkomst tot 7 dagen voor aanvangsdatum kosteloos annuleren. Consument kan de Overeenkomst binnen 7 dagen slechts wijzigen naar een nieuwe datum. Indien Consument het aantal personen wil wijzigen, dient Consument dit minimaal 7 dagen van tevoren aan te geven. Klant zijnde een Bedrijf kan de Overeenkomst tot 14 dagen voor aanvangsdatum kosteloos annuleren. Opdrachtgever kan de Overeenkomst binnen 14 dagen tot aanvangsdatum slechts wijzigen naar een nieuwe datum.

 1. Zowel Klant als Dagjeuit kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Dagjeuit nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst en/of dienstverlening

 1. Dagjeuit zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Dagjeuit zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Dagjeuit staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 
 2. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dagjeuit aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Dagjeuit worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dagjeuit zijn verstrekt, heeft Dagjeuit het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 3. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Dagjeuit niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Dagjeuit, is Klant gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 4. Dagjeuit is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden in te schakelen. 
 5. Dagjeuit kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Klant, dan wel volledige vooruitbetaling.
 6. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Klant verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Dagjeuit aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Dagjeuit of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, sprake is van vertraging heeft Dagjeuit recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Klant. 
 7. Eenieder dient zich te houden aan de opgegeven huisregels van Dagjeuit in geval van deelname aan de smashroom en/of andere activiteiten van Dagjeuit. Overtreding hiervan kan tot gevolg hebben dat de Overeenkomst in verband met de veiligheid  per direct wordt ontbonden en Klant de toegang tot de locatie van Dagjeuit wordt ontzegd.
 8. Indien een medewerker een instructie geeft aan Klant is Klant gehouden om deze (redelijke) instructies op te volgen.
 9. Dagjeuit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Dagjeuit is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Dagjeuit bekend was. 
 10. Klant vrijwaart Dagjeuit voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar zijn.

Artikel 7 -Producten

 1. Het Product kan enkel op de website van Dagjeuit worden verzilverd. Het desbetreffende Product moet hierbij fysiek of digitaal getoond worden bij de bestelling van een uitje. Klant hoeft hierbij het betalingsbewijs niet te laten zien. 
 2. Elk Product is voorzien van een unieke codecombinatie.Klant en/of Gebruiker dient het Product en de betreffende aankoopbewijzen zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal, verlies of onbevoegd gebruik door derden van deze code vindt geen vergoeding of vervanging plaats.
 3. Het gebruik van het Product is in de volgende situaties niet meer mogelijk:
 1. indien het saldo volledig is besteed op de website;
 2. indien de onderneming is opgehouden te bestaan al dan niet als gevolg van faillissement. In een dergelijke situatie is Dagjeuit niet verantwoordelijk voor de restitutie van de reeds betaalde gelden.
 1. Het Product is na aankoop twee jaar geldig. Deze geldigheidsduur staat achterop de kaart vermeld, evenals de verwijzing naar deze voorwaarden. Na deze periode vervalt elke aanspraak op het saldo van het Product.
 2. Het Product is niet inwisselbaar voor geld.
 3. Dagjeuit behoudt zich het recht voor het Product te blokkeren in geval van vermoedens van verminderde kredietwaardigheid van Klant zijnde een Bedrijf dan wel  bij het overschrijden van een betalingstermijn.
 4. Over het op het Product beschikbare Saldo wordt geen rente vergoed.

Artikel 8 – Verplichtingen Klant

 1. Klant is verplicht alle door Dagjeuit verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Dagjeuit niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Klant.
 2. Dagjeuit is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Klant te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Dagjeuit verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Dagjeuit voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Dagjeuit kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Dagjeuit gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Klant. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Klant dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Dagjeuit.
 4. Klant heeft een meldplicht aangaande (potentiële) gezondheidsrisico’s met betrekking tot de verschillende activiteiten. Klant is verplicht voor aanvang van de activiteiten, aan Dagjeuit aan te geven indien hij last heeft van blessures en/of medicijnen gebruikt waardoor hij niet op normale wijze deel kan nemen. Klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van deze informatie. 
 5. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge van deelname aan de activiteiten is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Klant.
 6. Klant dient zich aan de huisregels te houden. Bij gebreke hiervan is Dagjeuit gerechtigd om Klant de toegang tot Dagjeuit voor onbepaalde tijd te ontzeggen. De huisregels worden bij inschrijving kenbaar gemaakt aan Klant. Klant heeft nimmer recht op restitutie van de reeds betaalde gelden.
 7. Het gebruik van de faciliteiten van Dagjeuit is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.
 8. Indien de deelnemer bij de deelname aan de smashroom het plafond, de muur en/of verlichting kapot maakt, is Dagjeuit gerechtigd kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever c.q. Deelnemer.

Artikel 9 – Smashroom en/of andere activiteiten Dagjeuit

 1. Dagjeuit is gerechtigd het aantal deelnemers te maximeren per kamer of baan ten behoeve van de veiligheid van deelnemers en personeel van Dagjeuit.
 2. De Dienst vindt plaats op locatie van Dagjeuit. De deelnemer is verplicht tenminste 10 minuten voor aanvang van de activiteiten aanwezig te zijn op de betreffende locatie.
 3. Indien een deelnemer niet tijdig voor de activiteiten aanwezig is, heeft Dagjeuit het recht de betreffende deelnemer te weigeren voor de smashroom en/of andere activiteiten zoals bijlwerpen. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, heeft een deelnemer geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
 4. Opdrachtgever c.q. Deelnemer zal Dagjeuit schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de activiteiten alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige specifieke wensen zoals bepaalde zaken die in de kamer gezet kunnen worden ten behoeve van het smashen. Hieronder wordt tevens verstaan eventuele medische klachten en/of blessures die een voor de Deelnemer gebruikelijke deelname (mogelijk) kunnen beperken of belemmeren.
 5. Dagjeuit is gerechtigd de activiteiten te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Dagjeuit om de activiteiten te verplaatsen. Klant c.q. deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Dagjeuit gerechtigd de deelnemers die zich het laatst hebben aangemeld voor de activiteiten te weigeren.

Artikel 10 – Bemiddeling

 1. Dagjeuit kan daarnaast via de website bij de totstandkoming van een of meerdere overeenkomsten bemiddelen tussen Klant en een Aanbieder teneinde een uitje te organiseren.
 2. Het aanbod van de Aanbieder(s) wordt door Dagjeuit gepubliceerd op de Website, op basis van de door de Aanbieder aangeleverde informatie. Dagjeuit is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van het aanbod en/of informatie over de Aanbieder op de Website.
 3. Klant is op de hoogte van de inhoud van het aanbod alsmede zijn rechten en plichten verbonden aan het aanvaarden van het aanbod door de dienst van aanbieder te boeken en/of te betalen.
 4. Klant kan via de website van Dagjeuit een dienst boeken. Dagjeuit zal de reservering op beschikbaarheid controleren bij Aanbieder en Klant hierover informeren alvorens de boeking definitief wordt gemaakt. Het is tevens mogelijk dat de Aanbieder de boeking van Dagjeuit overneemt en de Klant zelf informeert met betrekking tot de beschikbaarheid.
 5. Dagjeuit is op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst tussen Klant en Aanbieder en is hier nimmer verantwoordelijk voor. Dagjeuit is geen contractspartij bij de Overeenkomst die tot stand kan komen tussen Klant en Aanbieder.
 6. De algemene voorwaarden van Aanbieder zijn van toepassing op de uitvoering van overeenkomst tussen Klant en Aanbieder met betrekking tot de activiteiten van Aanbieder die aangeboden worden op het platform van Dagjeuit.

   

Artikel 11 – Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Dagjeuit of er door andere omstandigheden buiten de macht van Dagjeuit enige vertraging ontstaat, heeft Dagjeuit recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Klant dient Dagjeuit schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Klant heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. In geval van digitale producten ontvangt Klant na betaling van de Producten een link waarmee hij toegang zal krijgen tot het digitale Product. Eventuele fouten in het opgegeven mailadres komen voor rekening en risico van Klant.
 3. De digitale Producten kunnen via een link per e-mail gedownload worden en opgeslagen worden op een duurzame gegevensdrager van de Klant. Bij het openen van deze link zal er om een wachtwoord gevraagd worden. Hierbij dient de Klant er zich van bewust te zijn, dat deze link maar vijf keer gebruikt kan worden. Zodra Klant het bestand heeft opgeslagen op een gegevensdrager, kan hij het bestand oneindig openen.
 4. Indien de aankoop ziet op het afnemen van fysieke Producten zal Klant de zaken afnemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking wordt gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 5. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Dagjeuit gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Klant.
 6. Indien de Producten worden bezorgd door Dagjeuit of een externe vervoerder is Dagjeuit, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 7. Indien Dagjeuit gegevens behoeft van Klant in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Klant alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Dagjeuit ter beschikking heeft gesteld. 
 8. Indien Dagjeuit een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen. 
 9. Dagjeuit is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Dagjeuit is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 10. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Dagjeuit behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 12 – Verpakking en transport fysieke Producten

 1. Dagjeuit verbindt zich jegens Klant om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 13 – Ongeoorloofd gebruik

Het is Klant c.q. Gebruiker niet toegestaan om het Product als betaalmiddel te gebruiken voor de voldende doeleinden:

 • Gebruik voor commerciële doeleinden; 
 • Gebruik op fraudeleuze wijze of op een wijze die een strafbaar feit behelst (bijv. witwassen); 
 • Gebruik op een wijze die strijdig is met het geldende recht, inbreuk maakt op licenties, deze algemene voorwaarden of anderszins de rechten van derden schendt; 
 • (Poging tot) doorverkoop van de service of een onderdeel hiervan aan derden of poging tot commerciële uitbating van de service op welke wijze dan ook; 
 • Gebruik voor ongeoorloofde manipulaties (hackeraanvallen), modificaties of beperkingen van de veiligheid respectievelijk functionaliteit van de service of van deze dan wel andere websites;

Gebruik voor loterijen, wed- of gokdiensten die niet over alle vereiste licenties en vergunningen beschikken om in de voor u bepalende rechtsstelsels loterijen, wed- of gokdiensten te mogen aanbieden.

Artikel 14 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Klant nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Klant te komen, is Klant verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Dagjeuit is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Klant verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Dagjeuit, Dagjeuit een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Klant.

   

Artikel 15 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen. 
 4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Dagjeuit geen invloed heeft, kan Dagjeuit deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
 5. Betaling geschiedt vooraf, tenzij een andere wijze is aangegeven en/of overeengekomen.
 6. Klant is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Klant door Dagjeuit ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 7. Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 8. Dagjeuit is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 9. Klant dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn  van uiterlijk 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Dagjeuit. 
 10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Klant wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Klant uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16 – Incassobeleid

 1. Wanneer Klant niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Klant zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Klant zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Klant in verzuim is, zal Dagjeuit zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Dagjeuit meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Klant.

Artikel 17 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Dagjeuit gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Dagjeuit de betrokkene hierover informeren.
 2. Klant is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Dagjeuit verwerkt worden. Klant staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Klant Dagjeuit tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Dagjeuit op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 18 – Opschorting en ontbinding

 1. Dagjeuit heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Dagjeuit gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 
 2. Dagjeuit is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Klant in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Klant schriftelijk worden bevestigd.
 3. Dagjeuit is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Klant voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Klant verplicht om Dagjeuit te vergoeden voor elk financieel verlies dat Dagjeuit lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Klant.

Artikel 19 – Overmacht

 1. Dagjeuit is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Dagjeuit wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Dagjeuit, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant of diens derden aan Dagjeuit zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Dagjeuit of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Dagjeuit buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Klant worden betaald. Dagjeuit is niet verplicht om Klant te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 20 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Dagjeuit alleen geacht te bestaan indien Dagjeuit dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Dagjeuit, is Dagjeuit uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Klant Dagjeuit binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Dagjeuit deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Dagjeuit in staat is om adequaat te reageren.  
 3. Indien het verrichten van Diensten door Dagjeuit leidt tot aansprakelijkheid van Dagjeuit, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Klant geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Dagjeuit. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 
 4. Dagjeuit sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Dagjeuit is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Klant vrijwaart Dagjeuit voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Klant aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Dagjeuit geleverde Diensten, tenzij Klant kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Dagjeuit.
 6. Enige door Dagjeuit opgeleverde adviezen, op basis van door Klant onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Dagjeuit.
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van Dagjeuit is niet bindend en slechts adviserend van aard. Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Dagjeuit opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Klant. Klant is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Dagjeuit. Dagjeuit is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Klant een derde wordt ingeschakeld, is Dagjeuit nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Klant ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Klant ingeschakelde derde in Dagjeuit haar eigen advies.
 9. Dagjeuit staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Dagjeuit verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 10. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Dagjeuit vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Dagjeuit binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Dagjeuit. 

Artikel 21 – Geheimhouding

 1. Dagjeuit en Klant verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Klant aan Dagjeuit bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Dagjeuit is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Dagjeuit opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Klant. Het is Klant uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Dagjeuit steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Klant verstrekt.
 3. Indien Dagjeuit op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Dagjeuit zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Dagjeuit niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Klant geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Dagjeuit aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Dagjeuit vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Klant zal Dagjeuit vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Dagjeuit is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Dagjeuit en Klant ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 22 – Intellectuele Eigendomsrechten 

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Dagjeuit waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Dagjeuit en worden niet overgedragen aan Klant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Dagjeuit worden overgedragen aan Klant, is Dagjeuit gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Klant. Een dergelijke vergoeding dient door Klant te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Klant verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Dagjeuit rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Dagjeuit. Indien Klant wijzigingen wenst aan te brengen in door Dagjeuit opgeleverde zaken, dient Dagjeuit expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 
 4. Het is Klant verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Dagjeuit rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 23 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Dagjeuit verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Dagjeuit zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 
 2. Klant vrijwaart Dagjeuit van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Klant vrijwaart Dagjeuit voor alle aanspraken van Klant en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Klant, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 
 4. Klant vrijwaart Dagjeuit voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Klant, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Klant verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Klant jegens derde(n).
 5. Indien Klant elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Dagjeuit verstrekt, garandeert Klant dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 24 – Klachten

 1. Indien Klant niet tevreden is over de service van Dagjeuit of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via hello@dagjeuitinnederland.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Dagjeuit de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Dagjeuit zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 25 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Dagjeuit en Klant is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Dagjeuit heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Klant hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Dagjeuit en Klant, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Zeeland-West-Brabant (locatie Breda) tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Breda, 22 december 2021

 

Algemene  Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Dagjeuit

Vennootschap onder firma Dagjeuit (hierna: Dagjeuit) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75616939 en is gevestigd (postadres) aan Grote Markt 41 E (4811XP) te Breda.

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Klant tot het verrichten van Diensten door Dagjeuit.
 3. Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf die diensten aan Klant aanbiedt via de Website.
 4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
 6. Diensten: het bemiddelen middels de website van Dagjeuit bij het tot stand komen van een Overeenkomst tussen tussen Klant en Aanbieder en het faciliteren van activiteiten in eigen beheer en een smashroom waarin activiteiten kunnen worden uitgevoerd.
 7. Dagjeuit: de dienstverlener die Diensten aanbiedt aan Klant en/of de aanbieder van Producten zijnde (digitale) cadeaukaarten.
 8. Klant: het Bedrijf dat of de Consument die Dagjeuit heeft aangesteld, projecten aan Dagjeuit heeft verleend voor Diensten die door Dagjeuit worden uitgevoerd, of waaraan Dagjeuit een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan, dan wel een Overeenkomst op afstand aangaat met Dagjeuit. 
 9. Overeenkomst: elke (koop)Overeenkomst (op afstand) en andere verplichtingen tussen Klant en Dagjeuit, alsmede voorstellen van Dagjeuit voor Diensten die door Dagjeuit aan Klant worden verstrekt en die door Klant worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Dagjeuit waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 10. (Digitale) Producten: de Producten die door Dagjeuit worden aangeboden zijn zowel fysieke als digitale cadeaukaarten waaraan een saldo is gekoppeld tussen de 10 en 150 euro, welke waarde is opgeslagen in de centrale administratie van Dagjeuit.
 11. Saldo: het saldo van het resterende tegoed.
 12. Tegoed: de geldswaarde van maximaal EUR 150,00 die is gekoppeld aan (de unieke code van) Dagjeuit en in de centrale rekeningsadministratie van Dagjeuit is opgeslagen, waarmee de Klant ten laste van het in de centrale rekeningsadministratie opgeslagen Saldo zaken kan aanschaffen.
 13. Website: de Website van Dagjeuit waarmee Klant gebruik kan maken van de aangeboden diensten van Aanbieder(s) en/of Dagjeuit.

 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Dagjeuit, elke Overeenkomst tussen Dagjeuit en Klant en op elke dienst die door Dagjeuit wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Dagjeuit aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Dagjeuit is overeengekomen. 
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Klant.
 5. De algemene voorwaarden van Klant zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Dagjeuit niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod 

 1. Alle door Dagjeuit gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 
 2. Dagjeuit is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, indien Klant een boeking heeft geplaatst, of doordat Klant het verschuldigd bedrag heeft voldaan. Niettemin heeft Dagjeuit het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Klant om een voor Dagjeuit gegronde reden te weigeren.

  3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 4. Oplevertijden in het aanbod van Dagjeuit zijn in beginsel indicatief en geven Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod c.q. Overeenkomst van Dagjeuit heeft aanvaard door een boeking te plaatsen, dan wel het verschuldigde bedrag heeft voldaan. 
 2. Een Aanbod kan door Dagjeuit gedaan worden via de Website, per email of telefonisch. Indien Klant het Aanbod heeft aanvaard door (online) een Overeenkomst te sluiten met Dagjeuit, zal Dagjeuit de Overeenkomst met Klant schriftelijk, althans per e-mail bevestigen. 
 3. Dagjeuit heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. 
 4. Dagjeuit is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen
 5. Elke Overeenkomst die met Dagjeuit wordt aangegaan of een project dat door Klant aan Dagjeuit wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Dagjeuit is verbonden.
 6. Het herroepingsrecht van Klant zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. 
 7. Klant zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Dagjeuit met toestemming van Klant reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Klant ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht. 
 8. In geval van fysieke Producten heeft Klant zijnde een Consument het recht om binnen de wettelijke termijn van 14 dagenhaar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product in de originele staat en verpakking aan Dagjeuit retourneren. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Klant. Indien Klant het Product verzilvert gedurende de wettelijke herroepingsperiode, doet Klant uitdrukkelijk afstand van het herroepingsrecht.
 9. Voor Klant zijnde een Consument is het herroepingsrecht uitgesloten bij de aankoop van Digitale Producten, indien Klant zijnde een Consument hier uitdrukkelijk van af ziet. 
 10. De Overeenkomst inzake de verkoop van (Digitale) Producten is niet persoonlijk en overdraagbaar. De Klant en/of de gebruiker van het Product die het Product overdraagt aan een derde is ervoor verantwoordelijk de nieuwe gebruiker op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.
 11. Dagjeuit is gerechtigd de bezitter van het Product als gerechtigde tot het Saldo te beschouwen. Dagjeuit is  niet verplicht te controleren of de betreffende persoon het bezit van het Product rechtmatig heeft verkregen.

 

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Dagjeuit van Klant verkrijgt.
 2. Zowel Klant als Dagjeuit kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Klant.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Klant onverlet voor zover Dagjeuit ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Klant dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4.Klant zijnde een Consument kan de Overeenkomst tot 7 dagen voor aanvangsdatum kosteloos annuleren. Consument kan de Overeenkomst binnen 7 dagen slechts wijzigen naar een nieuwe datum. Indien Consument het aantal personen wil wijzigen, dient Consument dit minimaal 7 dagen van tevoren aan te geven. Klant zijnde een Bedrijf kan de Overeenkomst tot 14 dagen voor aanvangsdatum kosteloos annuleren. Opdrachtgever kan de Overeenkomst binnen 14 dagen tot aanvangsdatum slechts wijzigen naar een nieuwe datum.

 1. Zowel Klant als Dagjeuit kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Dagjeuit nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst en/of dienstverlening

 1. Dagjeuit zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Dagjeuit zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Dagjeuit staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 
 2. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dagjeuit aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Dagjeuit worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dagjeuit zijn verstrekt, heeft Dagjeuit het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 3. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Dagjeuit niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Dagjeuit, is Klant gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 4. Dagjeuit is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden in te schakelen. 
 5. Dagjeuit kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Klant, dan wel volledige vooruitbetaling.
 6. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Klant verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Dagjeuit aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Dagjeuit of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, sprake is van vertraging heeft Dagjeuit recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Klant. 
 7. Eenieder dient zich te houden aan de opgegeven huisregels van Dagjeuit in geval van deelname aan de smashroom en/of andere activiteiten van Dagjeuit. Overtreding hiervan kan tot gevolg hebben dat de Overeenkomst in verband met de veiligheid  per direct wordt ontbonden en Klant de toegang tot de locatie van Dagjeuit wordt ontzegd.
 8. Indien een medewerker een instructie geeft aan Klant is Klant gehouden om deze (redelijke) instructies op te volgen.
 9. Dagjeuit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Dagjeuit is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Dagjeuit bekend was. 
 10. Klant vrijwaart Dagjeuit voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar zijn.

Artikel 7 -Producten

 1. Het Product kan enkel op de website van Dagjeuit worden verzilverd. Het desbetreffende Product moet hierbij fysiek of digitaal getoond worden bij de bestelling van een uitje. Klant hoeft hierbij het betalingsbewijs niet te laten zien. 
 2. Elk Product is voorzien van een unieke codecombinatie.Klant en/of Gebruiker dient het Product en de betreffende aankoopbewijzen zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal, verlies of onbevoegd gebruik door derden van deze code vindt geen vergoeding of vervanging plaats.
 3. Het gebruik van het Product is in de volgende situaties niet meer mogelijk:
 1. indien het saldo volledig is besteed op de website;
 2. indien de onderneming is opgehouden te bestaan al dan niet als gevolg van faillissement. In een dergelijke situatie is Dagjeuit niet verantwoordelijk voor de restitutie van de reeds betaalde gelden.
 1. Het Product is na aankoop twee jaar geldig. Deze geldigheidsduur staat achterop de kaart vermeld, evenals de verwijzing naar deze voorwaarden. Na deze periode vervalt elke aanspraak op het saldo van het Product.
 2. Het Product is niet inwisselbaar voor geld.
 3. Dagjeuit behoudt zich het recht voor het Product te blokkeren in geval van vermoedens van verminderde kredietwaardigheid van Klant zijnde een Bedrijf dan wel  bij het overschrijden van een betalingstermijn.
 4. Over het op het Product beschikbare Saldo wordt geen rente vergoed.

Artikel 8 – Verplichtingen Klant

 1. Klant is verplicht alle door Dagjeuit verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Dagjeuit niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Klant.
 2. Dagjeuit is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Klant te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Dagjeuit verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Dagjeuit voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Dagjeuit kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Dagjeuit gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Klant. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Klant dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Dagjeuit.
 4. Klant heeft een meldplicht aangaande (potentiële) gezondheidsrisico’s met betrekking tot de verschillende activiteiten. Klant is verplicht voor aanvang van de activiteiten, aan Dagjeuit aan te geven indien hij last heeft van blessures en/of medicijnen gebruikt waardoor hij niet op normale wijze deel kan nemen. Klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van deze informatie. 
 5. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge van deelname aan de activiteiten is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Klant.
 6. Klant dient zich aan de huisregels te houden. Bij gebreke hiervan is Dagjeuit gerechtigd om Klant de toegang tot Dagjeuit voor onbepaalde tijd te ontzeggen. De huisregels worden bij inschrijving kenbaar gemaakt aan Klant. Klant heeft nimmer recht op restitutie van de reeds betaalde gelden.
 7. Het gebruik van de faciliteiten van Dagjeuit is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.
 8. Indien de deelnemer bij de deelname aan de smashroom het plafond, de muur en/of verlichting kapot maakt, is Dagjeuit gerechtigd kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever c.q. Deelnemer.

Artikel 9 – Smashroom en/of andere activiteiten Dagjeuit

 1. Dagjeuit is gerechtigd het aantal deelnemers te maximeren per kamer of baan ten behoeve van de veiligheid van deelnemers en personeel van Dagjeuit.
 2. De Dienst vindt plaats op locatie van Dagjeuit. De deelnemer is verplicht tenminste 10 minuten voor aanvang van de activiteiten aanwezig te zijn op de betreffende locatie.
 3. Indien een deelnemer niet tijdig voor de activiteiten aanwezig is, heeft Dagjeuit het recht de betreffende deelnemer te weigeren voor de smashroom en/of andere activiteiten zoals bijlwerpen. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, heeft een deelnemer geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
 4. Opdrachtgever c.q. Deelnemer zal Dagjeuit schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de activiteiten alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige specifieke wensen zoals bepaalde zaken die in de kamer gezet kunnen worden ten behoeve van het smashen. Hieronder wordt tevens verstaan eventuele medische klachten en/of blessures die een voor de Deelnemer gebruikelijke deelname (mogelijk) kunnen beperken of belemmeren.
 5. Dagjeuit is gerechtigd de activiteiten te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Dagjeuit om de activiteiten te verplaatsen. Klant c.q. deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Dagjeuit gerechtigd de deelnemers die zich het laatst hebben aangemeld voor de activiteiten te weigeren.

Artikel 10 – Bemiddeling

 1. Dagjeuit kan daarnaast via de website bij de totstandkoming van een of meerdere overeenkomsten bemiddelen tussen Klant en een Aanbieder teneinde een uitje te organiseren.
 2. Het aanbod van de Aanbieder(s) wordt door Dagjeuit gepubliceerd op de Website, op basis van de door de Aanbieder aangeleverde informatie. Dagjeuit is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van het aanbod en/of informatie over de Aanbieder op de Website.
 3. Klant is op de hoogte van de inhoud van het aanbod alsmede zijn rechten en plichten verbonden aan het aanvaarden van het aanbod door de dienst van aanbieder te boeken en/of te betalen.
 4. Klant kan via de website van Dagjeuit een dienst boeken. Dagjeuit zal de reservering op beschikbaarheid controleren bij Aanbieder en Klant hierover informeren alvorens de boeking definitief wordt gemaakt. Het is tevens mogelijk dat de Aanbieder de boeking van Dagjeuit overneemt en de Klant zelf informeert met betrekking tot de beschikbaarheid.
 5. Dagjeuit is op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst tussen Klant en Aanbieder en is hier nimmer verantwoordelijk voor. Dagjeuit is geen contractspartij bij de Overeenkomst die tot stand kan komen tussen Klant en Aanbieder.
 6. De algemene voorwaarden van Aanbieder zijn van toepassing op de uitvoering van overeenkomst tussen Klant en Aanbieder met betrekking tot de activiteiten van Aanbieder die aangeboden worden op het platform van Dagjeuit.

   

Artikel 11 – Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Dagjeuit of er door andere omstandigheden buiten de macht van Dagjeuit enige vertraging ontstaat, heeft Dagjeuit recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Klant dient Dagjeuit schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Klant heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. In geval van digitale producten ontvangt Klant na betaling van de Producten een link waarmee hij toegang zal krijgen tot het digitale Product. Eventuele fouten in het opgegeven mailadres komen voor rekening en risico van Klant.
 3. De digitale Producten kunnen via een link per e-mail gedownload worden en opgeslagen worden op een duurzame gegevensdrager van de Klant. Bij het openen van deze link zal er om een wachtwoord gevraagd worden. Hierbij dient de Klant er zich van bewust te zijn, dat deze link maar vijf keer gebruikt kan worden. Zodra Klant het bestand heeft opgeslagen op een gegevensdrager, kan hij het bestand oneindig openen.
 4. Indien de aankoop ziet op het afnemen van fysieke Producten zal Klant de zaken afnemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking wordt gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 5. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Dagjeuit gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Klant.
 6. Indien de Producten worden bezorgd door Dagjeuit of een externe vervoerder is Dagjeuit, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 7. Indien Dagjeuit gegevens behoeft van Klant in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Klant alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Dagjeuit ter beschikking heeft gesteld. 
 8. Indien Dagjeuit een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen. 
 9. Dagjeuit is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Dagjeuit is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 10. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Dagjeuit behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 12 – Verpakking en transport fysieke Producten

 1. Dagjeuit verbindt zich jegens Klant om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 13 – Ongeoorloofd gebruik

Het is Klant c.q. Gebruiker niet toegestaan om het Product als betaalmiddel te gebruiken voor de voldende doeleinden:

 • Gebruik voor commerciële doeleinden; 
 • Gebruik op fraudeleuze wijze of op een wijze die een strafbaar feit behelst (bijv. witwassen); 
 • Gebruik op een wijze die strijdig is met het geldende recht, inbreuk maakt op licenties, deze algemene voorwaarden of anderszins de rechten van derden schendt; 
 • (Poging tot) doorverkoop van de service of een onderdeel hiervan aan derden of poging tot commerciële uitbating van de service op welke wijze dan ook; 
 • Gebruik voor ongeoorloofde manipulaties (hackeraanvallen), modificaties of beperkingen van de veiligheid respectievelijk functionaliteit van de service of van deze dan wel andere websites;

Gebruik voor loterijen, wed- of gokdiensten die niet over alle vereiste licenties en vergunningen beschikken om in de voor u bepalende rechtsstelsels loterijen, wed- of gokdiensten te mogen aanbieden.

Artikel 14 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Klant nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Klant te komen, is Klant verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Dagjeuit is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Klant verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Dagjeuit, Dagjeuit een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Klant.

   

Artikel 15 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen. 
 4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Dagjeuit geen invloed heeft, kan Dagjeuit deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
 5. Betaling geschiedt vooraf, tenzij een andere wijze is aangegeven en/of overeengekomen.
 6. Klant is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Klant door Dagjeuit ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 7. Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 8. Dagjeuit is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 9. Klant dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn  van uiterlijk 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Dagjeuit. 
 10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Klant wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Klant uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16 – Incassobeleid

 1. Wanneer Klant niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Klant zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Klant zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Klant in verzuim is, zal Dagjeuit zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Dagjeuit meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Klant.

Artikel 17 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Dagjeuit gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Dagjeuit de betrokkene hierover informeren.
 2. Klant is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Dagjeuit verwerkt worden. Klant staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Klant Dagjeuit tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Dagjeuit op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 18 – Opschorting en ontbinding

 1. Dagjeuit heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Dagjeuit gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 
 2. Dagjeuit is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Klant in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Klant schriftelijk worden bevestigd.
 3. Dagjeuit is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Klant voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Klant verplicht om Dagjeuit te vergoeden voor elk financieel verlies dat Dagjeuit lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Klant.

Artikel 19 – Overmacht

 1. Dagjeuit is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Dagjeuit wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Dagjeuit, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant of diens derden aan Dagjeuit zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Dagjeuit of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Dagjeuit buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Klant worden betaald. Dagjeuit is niet verplicht om Klant te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 20 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Dagjeuit alleen geacht te bestaan indien Dagjeuit dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Dagjeuit, is Dagjeuit uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Klant Dagjeuit binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Dagjeuit deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Dagjeuit in staat is om adequaat te reageren.  
 3. Indien het verrichten van Diensten door Dagjeuit leidt tot aansprakelijkheid van Dagjeuit, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Klant geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Dagjeuit. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 
 4. Dagjeuit sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Dagjeuit is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Klant vrijwaart Dagjeuit voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Klant aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Dagjeuit geleverde Diensten, tenzij Klant kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Dagjeuit.
 6. Enige door Dagjeuit opgeleverde adviezen, op basis van door Klant onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Dagjeuit.
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van Dagjeuit is niet bindend en slechts adviserend van aard. Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Dagjeuit opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Klant. Klant is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Dagjeuit. Dagjeuit is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Klant een derde wordt ingeschakeld, is Dagjeuit nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Klant ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Klant ingeschakelde derde in Dagjeuit haar eigen advies.
 9. Dagjeuit staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Dagjeuit verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 10. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Dagjeuit vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Dagjeuit binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Dagjeuit. 

Artikel 21 – Geheimhouding

 1. Dagjeuit en Klant verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Klant aan Dagjeuit bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Dagjeuit is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Dagjeuit opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Klant. Het is Klant uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Dagjeuit steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Klant verstrekt.
 3. Indien Dagjeuit op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Dagjeuit zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Dagjeuit niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Klant geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Dagjeuit aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Dagjeuit vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Klant zal Dagjeuit vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Dagjeuit is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Dagjeuit en Klant ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 22 – Intellectuele Eigendomsrechten 

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Dagjeuit waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Dagjeuit en worden niet overgedragen aan Klant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Dagjeuit worden overgedragen aan Klant, is Dagjeuit gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Klant. Een dergelijke vergoeding dient door Klant te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Klant verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Dagjeuit rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Dagjeuit. Indien Klant wijzigingen wenst aan te brengen in door Dagjeuit opgeleverde zaken, dient Dagjeuit expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 
 4. Het is Klant verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Dagjeuit rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 23 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Dagjeuit verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Dagjeuit zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 
 2. Klant vrijwaart Dagjeuit van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Klant vrijwaart Dagjeuit voor alle aanspraken van Klant en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Klant, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 
 4. Klant vrijwaart Dagjeuit voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Klant, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Klant verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Klant jegens derde(n).
 5. Indien Klant elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Dagjeuit verstrekt, garandeert Klant dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 24 – Klachten

 1. Indien Klant niet tevreden is over de service van Dagjeuit of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via hello@dagjeuitinnederland.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Dagjeuit de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Dagjeuit zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 25 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Dagjeuit en Klant is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Dagjeuit heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Klant hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Dagjeuit en Klant, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Zeeland-West-Brabant (locatie Breda) tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Breda, 22 december 2021